Obec Proboštov

Obec Proboštov

Dobrý den. Jsem Probošt Antonín. Vítám vás v krásné obci Proboštov, jíž jsem před dávnými lety dal jméno. Dodnes nad Proboštovem držím ochrannou ruku a sloužím jako dobrý duch a maskot obce. Věřím, že se vám u nás bude opravdu líbit. _____________________________ Dominantou centra obce je budova Obecního úřadu Proboštov, která byla postavena v roce 2001.

Probošta

Co se podařilo i to, co nás trápí. Starostka Jana Čermáková hodnotí rok 2019

Otevření nové školní jídelny, autor: Roman Nešetřil

Před několika málo dny skončil rok 2019 a každý z nás tak může bilancovat a hodnotit své osobní a pracovní úspěchy či neúspěchy. Pokusím se tedy i já v krátkosti zhodnotit události letošního roku z pohledu naší milé obce.

Podařilo se….

 • Opravit a dát „nový kabát“ kapli sv. Antonína, a to za finanční podpory společnosti STRABAG ve výši 100 tis. Kč. V kapličce se společně setkám o Štědrý den, a to hned dvakrát. Ráno mezi 10 a 11 hodinou, kdy zde bude již tradičně rozdáváno Betlémské světlo a ve 24 hodin, kdy zde již druhým rokem bude rodina Sloupových pořádat půlnoční mši.
 • Zahájit rekonstrukci komunikace Angerová. Předmětem akce je výstavba odstavných ploch, veřejného osvětlení, a především nová komunikace. Zhotovitelem je společnost Freibau s.r.o., akce bude dokončena do 30. 4. 2020.
 • Dokončit projektovou a inženýrskou činnost na rekonstrukci ulice Panský les. Předmětem akce je výstavba nového chodníku, kanalizace, veřejného osvětlení a nové komunikace. Začátkem letošního roku jsme byli přesvědčeni, že zahájíme i realizaci projektu. Avšak vzhledem k náročnosti řešení kanalizace v této lokalitě, bude stavba probíhat v roce příštím.
 • Získat dotaci ve výši Kč 1 899 050,- z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu nového chodníku z Proboštova do Přítkova. Součástí stavby je i veřejné osvětlení a jedná se smíšený chodník s cyklostezkou. V současné době je připraveno výběrové řízení na zhotovitele stavby a akce samotná bude probíhat v příštím roce.
 • Zpracovat investiční záměr jako podklad pro projektovou dokumentaci rekonstrukce ulice Levandulová a Růžová včetně chodníku, odstavných ploch, veřejného osvětlení a zeleně. Projektová dokumentace je zadána.
 • Provést výstavbu odstavných ploch v ulici Zemská.
 • Vybudovat novou školní jídelnu v prostorách bývalé školní tělocvičny. Jídelna byla otevřena první školní den a dělá radost kuchařkách, pedagogům, a především dětským strávníkům.
 • Byla zahájena stavba nové školní tělocvičny. Zhotovitelem jídelny i tělocvičny je společnost Raeder & Falge s.r.o. a na akci obdržela obec dotaci ve výši 30 mil. Kč.
 • Vybudovat nové oplocení okolo hlavní budovy Základní školy. Stavbu prováděla společnost Bajger s.r.o.
 • Opravit střechu tělovýchovného objektu v majetku obce.
 • Vybudovat nové hřiště Na Pěnkavce.
 • Dokončit revitalizaci zeleně v lesoparku a umístit nové posilovací prvky a pískoviště.
 • Vybudovat smyslovou zahradu a pořídit nové herní prvky v Mateřské škole Pastelka.
 • Vybudovat nové oddechové místo v Přítkově v čele se zvoničkou Svaté rodiny.
 • Zahájit demolici všech objektů Geoindustrie. Demolici provádí na základě výběrového řízení společnost PB SCOM s.r.o. za cenu Kč 5 983 715,69 s DPH. Obci se však po jednáních z Ministerstvem průmyslu a obchodu podařilo získat dotaci ve výši Kč 10 294 500,-. Tedy je více než ze 60 % pokryt i náklad na výkup nemovitosti.
 • Vybudovat nové veřejné osvětlení v ulici Kpt. Jaroše a částečně i v Přítkově.
 • Vybrat zhotovitele na demolice objektu Proboštovská 180 (bývalá pošta) a skladu na náměstí. Obě akce budou realizovány a po Novém roce.
 • Zpracovat studii revitalizace areálu tělovýchovné jednoty.
 • Zpracovat projektovou dokumentaci na umístění kamerového systému v obci.
 • Zajistit přímé autobusové spojení s Nemocnicí Teplice.
 • V průběhu roku se pak provádí opravy, údržby a revize majetku obce, opravy výtluků a komunikací. Prioritou je pak výsadba a údržba zeleně, zajištění bezpečnosti chodců a dopravy umisťováním zpomalovacích prvků.

Nepodařilo se….

 • Dokončit projektovou přípravu na odkanalizování Pěnkavky a Březového háje. Stále probíhají jednání s projektanty o nejlepší možné variantě a tato činnost tak bude pokračovat i v roce příštím.
 • Opravit povrch komunikace ulice Sobědružská. Obec vypracovala projektovou dokumentaci, na základě výběrového řízení uzavřela smlouvu o dílo se společností Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným a stavba měla být nejen již zahájena, ale také do konce listopadu dokončena. Této stavbě však předchází rekonstrukce kanalizace a vodovodu, kde investorem je společnost SVS a.s.. Stavbu bohužel provází komplikace při pokládce kanalizace z důvodu přímé kolize s vedením vodovodního řadu, který je pod tlakem. Na základě posouzení autorského dozoru bylo nutné vybudovat suchovod, který nebyl původně součástí projektu, aby nedocházelo tak k výpadkům zásobování pitnou vodu obyvatel. Z těchto důvodu je rekonstrukce komunikace přesunuta do příštího roku.
 • Vybudovat novou autobusovou zastávku u společnosti MAHR z důvodu řešení jejího umístění ve vztahu k pozemkovým majetkoprávním vztahům a budoucím investičním záměrům obce. V současné době je zde pouze přechodná úprava zastávky a dokončuje se zpracování projektové dokumentace.
 • Odbahnit Proboštovský rybník. Četla jsem různé komentáře na toto téma a ráda bych vysvětlila, proč se celá věc táhne tak dlouhou dobu. Tím hlavním důvodem je skutečnost, že není možné pouze rybník vypustit a odbahnit. Je nutné současné s odbahněním řešit zpevnění hráze, budování litorálních pásem, vyhovět orgánům ochrany přírody, řešit tzv. 100 letou vodu, zajistit bezpečnost prováděných prací a především získat na celou realizaci finanční prostředky, které značně převyšují částku 10 mil. Kč. Taková akce je proveditelná pouze za podpory dotačních příspěvků. Poskytovatel dotace, kterým je většinou Státní fond životního prostředí si dále určuje požadavky na zpracování projektové dokumentace, vyžaduje biologické posudky, a především souhlas Agentury ochrany přírody a krajiny. Celý letošní rok byl věnován těmto činnostem a v říjnu měla být podána žádost o dotaci. Bohužel nebyla, a to z důvodu požadavku kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny na výjimku ze ZCHD. Žádost tak bude podána dle vyhlášené výzvy v prvním čtvrtletí příštího roku.
 • Co nás čeká v letošním roce….

  • Dokončit rozdělané či připravené investiční akce (školní tělocvična, ulice Panský les, chodník Proboštov – Přítkov, kamerový systém, demolice objektů, ulice Sobědružská…)
  • Vybudovat nové cesty v Proboštovském lesoparku včetně informačních tabulí. Je již uzavřena smlouva o dílo se společností LESORS.
  • Zahájit činnost Pošty Partner. I když se pro rozpočet obce jedná o nákladovou položku, stále jsem přesvědčena, že se jedná o dobrý krok především k občanům naší obce a zachování úrovně poskytovaných poštovních služeb.
  • Stále aktivně pracovat s dotačními prostředky.
  • A mnoho dalšího… Činnost obec v příštím roce je závislá na skutečnosti, zda bude schválen návrh rozpočtu obce na rok 2020. Tento je sestaven jako vyrovnaný ve výši Kč 74 298 638,- a je vyvěšen na webových stránkách obce.

 • Bc. Jana Čermáková, starostka obce


Vytvořeno 7.1.2020 9:44:47 | přečteno 806x | roman.nesetril
 
load