Poplatkový asistent

Po vyplnění formuláře Vám bude zaslán e-mail s přiděleným variabilním symbolem (VS). 

Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést příjmení a adresu.

Místní poplatky pro rok 2023

Místní poplatky pro rok 2022

Oznámení společného zástupce za rok:

Společný zástupce
Příjmení: Jméno: Typ poplatku: Adresa trv. pobytu: Uhrazená částka celkem:
**)
Poplatníci
vyplnit i včetně společného zástupce, pokud hradí poplatek i sám za sebe
(tabulka se Vám sama rozšíří při potřebě vyplnit více poplatníků)
Příjmení: Jméno: Datum narození:*) Adresa trv. pobytu: Uhrazená částka za poplatníka:
**)
Datum zaplacení:*) Uhrazeno celkem: **)
Potvrdit na e-mail:
Telefon:
*) Datum zadávejte ve formátu DD.MM.RRRR
**) Částku zadávejte ve formátu XXXX (např. 1500 )
V případě že uplatňujete osvobození od platby poplatku u osoby mladší 18-ti let nebo u osoby starší 70-ti let žijící ve společné domácnosti dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, uveďte ve formuláři u poplatníka, na kterého osvobození uplatňujete, v kolonce „Uhrazená částka za poplatníka“ částku 0,- Kč. Takto vyplněné údaje nahrazují čestné prohlášení o splnění nároku na toto osvobození. Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést příjmení a adresu.